Házirend

A HÁZIREND személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki a PROGYM Fitness területén tartózkodik és szolgáltatásait igénybe veszi. A vendégek a napijegyek, bérletek megvásárlásával a jelen HÁZIRENDBEN foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el, és a HÁZIREND kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti. A PROGYM Fitness területe csak rendeltetésnek megfelelően használható, a területre belépő nem sérthet meg vonatkozó jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen HÁZIRENDBEN foglalt szabályokat. A szabályok be nem tartása súlyosabb esetben a teremből történő azonnali kitiltással járhat.

A ProGym Fitness területén TILOS:

 • Az olyan tevékenység, amely a szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, bűncselekménynek minősül, illetve közerkölcsöt sért ;
 • Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység. – Az edzőterem területén a kiabálás, mások sértegetése, inzultálása ;
 • Az edzőterem területén alkohol, drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag/tárgy (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek, fegyvernek látszó tárgyak) bevitele, használata ;
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése, hang- és képanyag készítése, zene szolgáltatása ;
 • Papucsban, mezítláb, félmeztelenül a sportcentrum területén tartózkodni és sporttevékenységet végezni ;
 • Kréta, hintőpor és magnéziumpor használata, az edzőterem területén tilos
 • A fitneszteremben utcai ruházat, utcai cipő, sáros vagy piszkos sportcipő nem viselhető.
 • Étkezni, illetve bármilyen élelmiszert fogyasztani az konditermi területen ;
 • Poharat, lezáratlan üveget vinni a konditermi területre ;
 • A bőrrel borított gépekre súlyzót, nehéz vagy egyéb személyes tárgyat rakni ;
 • A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása ;
 • A csoportos foglalkozásokon mobiltelefon használata, testékszerek viselése ;
 • A bérletet más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni !!

Az edzőterembe csak kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet italt bevinni. A PROGYM Fitness területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot. A ProGym Fitness kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

Bérlet, napijegy mágneskártya használatával kapcsolatos rendelkezések: A ProGym Fitness által kibocsátott mágneskártya a ProGym Fitness tulajdonát képezi. Bérletvásárláshoz szükséges kártyadíj 1.000 Ft, amelyet az első bérlet megvásárlásakor szükséges kifizetni. Az első alkalommal történő belépésnél minden vendégnek kötelező kitölteni a recepciónál rendszeresített regisztrációs- és adatlapot , melyben elfogadja a ProGym Fitness házirendjét, valamint a ProGym Fitness munkatársának kérésére hozzájárulnia fényképfelvétel készítésére az azonosításhoz a számítógépes rendszerben. Az első belépéskor a ProGym Fitness munkatársa regisztráció céljából jogosult a vendéget a visszaélések elkerülése érdekében személyes fényképes igazoló dokumentum felmutatásra kérni. Minden vendég köteles a belépési jogosultság ellenőrzése céljából a belépésre jogosító okiratát bemutatni. Amennyiben ezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indoklás nélkül kizárható. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki. Amennyiben a vendég az adatkezelés megszüntetését, illetve nyilvántartásból történő törlését kéri, az adatkezelő köteles a tiltakozásnak eleget tenni azzal, hogy ezen esetben az Üzemeltető, mint adatkezelő jogosult megtagadni a ProGym Fitness által nyújtott szolgáltatások igénybevételét.

A szükséges adatok közlését részben vagy egészben, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. 

A szolgáltatások díját belépéskor előre kell megfizetni. A napijegy napi egy belépésre, akkor is maximum 4 órás teremhasználatra jogosít fel, illetve egy csoportos óra látogatására szolgál. Amennyiben a vendég egy napon több csoportos órán szeretne részt venni, több napijegyet kell megvásárolnia. Kombinált bérlettel rendelkező vendégeink naponta több alkalommal léphetnek be és több csoportos órán vehetnek részt, így bérleteikből belépésenként és a csoportos óránként újabb alkalom kerül levonásra. A 10 alkalmas kombinált bérletek felhasználhatósági ideje 60 nap, az 5 alkalmas bérleteké pedig 30 nap. A bérletalkalmak lejárta után két db belépési hitelalkalomra van még lehetőség, ami a következő bérlet megvásárlásakor automatikusan levonásra kerül. A fitnesz bérletek konditermi használatot biztosítanak, csoportos órán/órákon való részvételhez kiegészítő jegy vásárlása szükséges. A kedvezményes belépők/bérletek kizárólag az arra jogosító igazolvány (pl: fényképes diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány) felmutatásával vehetők igénybe, az igazolványok érvényességi idejét a személyzet ellenőrizheti. A mágneskártya elvesztése esetén újabb kártyatérítési díjat számolunk fel az új kártya kiállításának költségére.

A bérletek lejáratakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre.

Öltöző: A mágneskártyát a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. A ProGym Fitness nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltulajdonításáért, illetve elvesztésért. A vendégek kötelesek a ProGym Fitness részére megtéríteni az általuk okozott károkat. Az öltözőben hagyott tárgyakért a ProGym Fitness felelősséget nem vállal, a Vendég felelőssége a saját értékeinek ellenőrzése. A talált tárgyakat minden személy dokumentálás mellett a recepción köteles leadni, a talált tárgyakat a ProGym Fitness egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti. A vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat a mielőbbi kijavítás miatt jelezzék a recepción (dugulás, nagy szennyeződés)

Munkatársaink az öltözőszekrényeket zárást követően kiürítik, a szekrényekben felejtett értékeket a recepción leadják. Tulajdonosaik itt érdeklődhetnek az elveszett, elhagyott értéktárgyak után.

Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevétele: A ProGym Fitness szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe. A ProGym Fitness edzőtermi szolgáltatási területeire kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során. A ProGym Fitness szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani. 14 éven aluli személyek a ProGym Fitness szolgáltatásait azzal a feltétellel vehetik igénybe, ha azt a vendég részére a teremvezető a szülő írásos kérésére előzetesen engedélyezte és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során személyi edző, szakedző segíti.

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe !

Konditeremi rész használata: A fitnesz eszközök és gépek kizárólag törölköző használata mellett vehetők igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a gépeket használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel! A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt gépeket, kézi- és tárcsasúlyokat az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, illetve azokat a tároló helyükre visszahelyezni ! Az edzőgépek és eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő személy alkatának és fizikai állapotának megfelelően, saját felelősségre használhatók.

Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések: A ProGym Fitness minden termében biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik. A ProGym Fitness látogatója tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybe vételével róla rögzített videófelvétel készülhet és azt a ProGym Fitness a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, tárolja és használja fel. A szolgáltatást igénybe vevő a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a ProGym Fitness tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a fényképfelvételeket – a ProGym Fitness akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. A ProGym Fitness vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás – használja fel, illetve továbbítja azt harmadik személyeknek. A fentiek időpontjáról előzetesen értesíti a vendégeit. Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat a ProGym Fitness -szel szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet a ProGym Fitness-szel szemben semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.

Csoportos foglalkozásokkal kapcsolatos rendelkezések: Csoportos órákra kötelezően, előre be kell jelentkezni. Amennyiben a foglalással jelentkező vendég az óra kezdésekor nem jelenik meg a teremben, úgy foglalása érvénytelenné válik, a helyét mások elfoglalhatják. A foglalás lemondását lehetőség szerint az óra kezdete előtt 3 órával személyesen vagy telefonon szíveskedjenek jelezni. A csoportos órák megkezdése előtt az edző leellenőrzi, hogy az órára érkező vendég jogosult-e az órán részt venni, szükség esetén névsorolvasással. Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég nem jogosult a felhasznált mágneskártya ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére. Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéget az edzőnek jogában áll – a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében – az órára nem beengedni.

Egyéb rendelkezések: a ProGym Fitness egész területén kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, és a kulturált viselkedés. A zavartalan működés és a magas színvonal megtartása érdekében a ProGym Fitness alkalmazottja észrevételezési jogosultsága a terem egész területére kiterjed, különösen a vendégek által használt területekre és a szolgáltatás igénybevételének módjára. A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor a ProGym Fitness köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni. A ProGym Fitness területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe. A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag a ProGym Fitness által megbízott, megfelelő képzettséggel rendelkező személyi edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el. A ProGym Fitness területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért a ProGym Fitness nem vállal felelősséget. Nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel. A ProGym Fitness területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve a szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. A ProGym Fitness területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a további károk megakadályozása érdekében késedelem nélkül a recepción jelezni. Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat a ProGym Fitness-nek vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy, illetve egyéb személy jelen Házirendbe ütköző magatartást valósít meg vagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe vételére, a ProGym Fitness munkatársa jogosult erre figyelmeztetni. A Házirend szabályainak megszegése okán adott figyelmeztetés eredménytelensége esetén a ProGym Fitness munkatársa jogosult ezen személyt távozásra felszólítani. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő személy több alkalommal a Házirendbe ütköző magatartást tanúsít, a ProGym Fitness üzemeltetőjének döntése alapján a szolgáltatás igénybevételétől időlegesen vagy véglegesen eltiltható. Végleges eltiltás esetében a szabálytalankodó vendég a ProGym Fitness-szel szemben semmilyen követeléssel nem élhet, ezen jogáról a regisztrációs adatlap aláírásával lemond. A kiutasított személy a ProGym Fitness-szel szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat. A ProGym Fitness munkatársa intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a hatóság értesítésére. A ProGym Fitness területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe vevő személy elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendők: Általános segélyhívó: 112 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107 Mentők: 104

A ProGym Fitness területén balesetet szenvedett személyek elsősegély nyújtásához az erre alkalmasan felszerelt helyiség áll rendelkezésre, minden baleset esetén az üzemeltető baleseti jegyzőkönyvet vesz fel.

Nyitvatartási rend:

Az edzőterem 6:00-22:00 óráig tart nyitva hétfőtől péntekig, hétvégén 8-tól 19 óráig, (kivétel ünnepnapok), azonban a cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.

A PROGYM Fitness jogosult a házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az internetes (www.progym.hu) és az edzőteremben tesz közzé. A fenti Házirend hatályos 2020. február 01. naptól

Köszönjük, hogy elfogadták Házirendünkben foglaltakat

ProGym Fitness Vezetőség

professional fitness